Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN TANTE SELINE CREATIONS
(versie 30 oktober 2019)


Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Tante Seline Creations (hierna: TSC) op zijn internetsite en op elke overeenkomst die TSC via zijn internetsite aangaat met de klant.

1.2 Door de klant gehanteerde algemene of andere voorwaarden – inclusief inkoopvoorwaarden – maken geen deel uit van de overeenkomst.

1.3 De klant wordt op de hoogte gebracht van deze algemene voorwaarden, voordat hij een bestelling plaatst op de website van TSC.

Artikel 2 Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
-Tante Seline Creations (TSC): detailhandel via internet in boeken, kaarten e.d., gevestigd te Den Haag, Hart Nibbrigkade 71-35; ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Den Haag, nummer 73848573 (btw-nummer van TSC: NL 001718004B31).
– e-mailadres:  tanteseline@desnoepvriendjes.nl;
– telefoonnummer: +31 6 86 44 05 88 (telefonisch bereikbaar op vrijdag en zaterdag van 10:00-12:00 uur.)
– bankrekeningnummer van TSC: NL96 SNSB 0787 4632 48
– website: www.desnoepvriendjes.nl, de plaats op het internet waar TSC de mogelijkheid biedt om via elektronische communicatie een bestelling bij TSC te plaatsen.
– klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met TSC via zijn internetsite een overeenkomst heeft gesloten om één of meer producten te kopen.

Artikel 3 Aanbod, bestelling, en totstandkoming van overeenkomst

3.1. De overeenkomst komt tot stand als de klant via de website van TSC een bestelling heeft geplaatst en daarvan een schriftelijke bevestiging (per e-mail) heeft ontvangen van TSC.

3.2  De klant kan de bestelling zonder enige voorwaarden annuleren als TSC het bestelde product niet binnen 30 dagen aan de klant kan leveren.

3.3. Elk product dat TSC op zijn website aanbiedt, bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving en een waarheidsgetrouwe afbeelding van het product. 

3.4 Het aanbod van TSC geldt niet als TSC vergissingen of fouten in het aanbod maakt.

Artikel 4 Prijzen

4.1. Als de klant een product bestelt via de website van TSC, dan geldt hiervoor de prijs die op dat moment op de website vermeld staat.

4.2. Alle door TSC gehanteerde prijzen en tarieven zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten. 

4.3 De verzendkosten zijn afhankelijk van het volume en de bestemming van de besteling.

4.4. TSC behoudt zich het recht voor de prijzen om welke reden dan ook te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat deze op de internetsite vermeld staan.

Artikel 5 Betaling

5.1 De klant betaalt bij de bestelling minimaal 50% van het verschuldigde bedrag voor het bestelde product door het bedrag over te maken op het door TSC vermelde bankrekeningnummer. 

5.2 De klant is verplicht het resterende bedrag van de bestelling binnen 14 dagen na levering te betalen aan TSC. 

5.3 Als de klant het bestelde product binnen 14 dagen niet volledig heeft betaald, dan stuurt TSC de klant een herinnering per e-mail. De klant krijgt dan alsnog 14 dagen de tijd om te betalen. Als de klant na die termijn nog steeds niet betaald heeft, dan brengt TSC bij de klant incassokosten in rekening.


Artikel 6 Levering

6.1 TSC mag de levering van het product opschorten zolang de klant niet minimaal 50% van het aankoopbedrag heeft betaald.

6.2 TSC verstuurt het bestelde product zodra TSC minimaal 50% van het aankoopbedrag heeft ontvangen op de bankrekening van TSC. 

6.3 TSC voorziet elk bestelde product bij verzending van een factuur.

6.4 TSC stuurt de klant per e-mail een bericht zodra het bestelde product is verzonden.

6.5 Het bestelde product wordt afgeleverd op het adres dat de klant heeft opgegeven tijdens de bestelling. Als dit niet mogelijk is, dan verneemt de klant schriftelijk op welk adres het product is afgeleverd.

6.6 TSC is niet verantwoordelijk voor het bestelde product nadat het bij de klant is afgeleverd.

Artikel 7 Bedenktijd en retourzendingen 

7.1 De klant heeft na ontvangst van het product 14 dagen bedenktijd om de aankoop te annuleren.

7.2 De klant mag het product tijdens de bedenktijd slechts uitpakken en bekijken in de mate die nodig is om de aard en de kenmerken van het product vast te stellen. 

7.3 Als de klant het product tijdens de bedenktijd niet wil aanschaffen, dan mag hij het bestelde product op kosten van TSC en vergezeld van het formulier voor retourzending (zie onderaan deze algemene voorwaarden) 14 dagen vanaf de dag van ontvangst in een daarvoor geschikte verpakking terugsturen. 

7.4. TSC stuurt na ontvangst van het geretourneerde product de klant zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging. 

7.5 Als TSC het retour gezonden product in onbeschadigde staat heeft ontvangen, zal TSC zo snel mogelijk het aankoopbedrag en de verzendkosten terugbetalen.

8. Klachten

8.1 Als de klant gebreken aan zijn bestelde product heeft geconstateerd binnen de bedenktijd van 14 dagen, dan kan hij hierover per e-mail een klacht indienen bij TSC.

8.2 TSC meldt per e-mail aan de klant dat het de klacht ontvangen heeft. 

8.3 TSC behandelt de ingediende klacht binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst.

Artikel 9 Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1. TSC is aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van een niet geleverd product. In dat geval vergoedt TSC deze schade tot maximaal het bedrag van de bestelling (exclusief btw).

9.2. TSC is niet aansprakelijk voor indirecte schade.

Artikel 10 Overmacht

Onder overmacht voor TSC wordt verstaan iedere tekortkoming in de levering van het product die niet de schuld is van TSC of die het gevolg is van het feit dat een door de klant besteld product tijdelijk bij TSC of zijn toeleverancier niet meer voorradig is.

Artikel 11 Intellectueel eigendom 

De klant mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TSC enig door TSC aan de klant geleverd boek of product geheel of gedeeltelijk verveelvoudigen of openbaar maken:
1) voor een onderneming, organisatie of instelling;
2) voor eigen oefening, studie of gebruik die niet strikt privé van aard is;
3) in dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al dan niet in digitale vorm) of in een uitzending van een radio- of televisieprogramma;
tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen TSC en de klant.

Artikel 12 Geschillen

Op elke overeenkomst tussen TSC en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die behoren bij deze overeenkomst worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

______________________________________________________________________

Formulier voor retourzending

(Dit formulier s.v.p. alleen invullen en terugzenden wanneer u het door u ontvangen product wilt retourneren.)

Postbus 97765
2509GD Den Haag

tanteseline@desnoepvriendjes.nl

—————————————————————————————————-

Cart
  • No products in the cart.